Friday, September 5, 2008

ಅನುವಾದ - ೪


ತೆಲುಗು ಮೂಲ : "ಸಗಟು ತೆಲುಗು ಜೀವಿ"
ತೆಲುಗು ಶೀರ್ಷಿಕೆ : ವೆಲುಗು ದಾಗದು (ಬೆಳಕು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದು)

ಕತ್ತಲು ಕವಿದರೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಓದುವುದು
ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗದಿಂದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವನೊಬ್ಬ ಉಗುಳುತ್ತಾನೇ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಯ್ಯುತ್ತಾನೇ, ಇನ್ಯಾರಾರೋ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೇ
ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಲು ತಾಯಿನ ಮಕ್ಕಳಂತೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ
ಆದರೂ
ಹಾದಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾರೋ ದಿವಿಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಂತೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆ
.......
ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು !!


No comments: